Športové potreby | Odstúpenie od zmluvy | MULTI Šport

 
 
 

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe akceptácie objednávky tovaru zo strany prevádzkovateľa na základe správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou kupujúcim.

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese:

Ing. Peter Kločanka - MULTI šport
J. Švermu 1344/1
071 01 Michalovce
Telefón: 0905 300 695
E-mail: info@multisport.sk

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete tu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

V prípade odstúpenia od zmluvy nám tovar zašlite späť alebo ho prineste na našu adresu, priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Adresa na vrátenie tovaru:

MULTI šport
Námestie osloboditeľov 982
071 01 Michalovce

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.